DANH MỤC CHÍNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 148
Số lượt truy cập: 2406146
QUANG CÁO
CÔNG KHAI XÃ HỘI HÓA TRƯƠNG TIỂU HỌC ĐẠI PHONG

PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI PHONG

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :01/KH-TH ĐP-HCMSH

       PhongThủy, ngày 20   tháng 9năm  2014

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

Năm học: 2014-2015

 

            Căn cứ vào Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (ban hành kèm theo thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo);

            Căn cứ vào công văn số 1196/UBND-TCKH-GDĐT- NV ngày 10/9/2013 về việc thực hiện các khoản thu, chi tại các trường học thuộc Phòng GD&ĐT;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Ban giám hiệu trường tiểu   học  Đại Phong lên kế hoạch hoạt động và thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục năm học 2014 -2015 với một số hoạt động cụ thể như sau:

1/ Đặc điểm tình hình

            a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp; huyện, phòng GD, chính quyền địa phương.

- Nhận thức của phụ huynh về công tác xã hội hoá giáo dục đư­ợc nâng lên và chuyển biến sâu sắc. Phụ huynh chăm lo đến con cái trong việc học tập và mua sắm đồ dùng phục vụ tốt cho việc dạy và học. Quan tâm đến các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Trư­ờng có bề dày thành tích nhiều năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc, lao động Tiên tiến được lãnh đạo địa phương, nhân dân tin tưởng, phấn khởi;

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trẻ, khoẻ, năng nổ nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm cao, có kinh nghiệm lâu năm trong chuyên môn nghiệp vụ.

b. Khó khăn:

- Một số phòng học phòng chức năng đã xuống cấp nhưng chưa có điều kiện để xây mới: còn sử dụng nhà vệ sinh của GV và học sinh xuống cấp hệ thống nước rửa tay chưa đảm bảo đạt chuẩn quy định . Sân chơi bãi tập chưa có, phòng thường trực chưa có.

            - Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn khỏ cao.- Ngân sách địa phương và ngân sách nhà nước còn hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học của nhà trường. 

- Một số phụ huynh vẫn còn giao khoán cho nhà trường và cho rằng công tác xã hội hóa giáo dục đây là công việc của ngành giáo dục.

2. Mục tiêu

            - Làm chuyển biến nhận thức của các cấp tổ chức Đảng chính quyền, đoàn thể, các ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội mọi cá nhân, tập thể, cộng đồng về vị trí, vai trò quan trọng của xã hội hóa giáo dục trong quá trình phát triển xây dựng Nông thôn mới của xã  Phong Thủy; xác định rõ vai trò trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ học tập và đóng góp sức người, sức của để phát triển sự nghiệp giáo dục là quốc sách hàng đầu.

            - Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, hợp đồng trách nhiệm vận động trong tổ chức mình thực hiện mục tiêu giáo dục.

            - Phối hợp tốt với ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) của trường trong việc vận động các tầng lớp trong xã hội tham gia tư vấn, hổ trợ trường trong việc giáo dục học sinh (HS).

            - Tham mưu tốt với hội đồng giáo dục của xã, tư vấn cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Phong Thủy trong việc chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương ngang tầm với các xã trong huyện.

4. Biện pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục

          - Triển khai các văn bản về sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

          - Ban giám hiệu cùng với Đoàn thể kết hợp thống nhất cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động phụ huynh học sinh tham gia hỗ trợ tự nguyện, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

          - Vận động các mạnh thường quân và các phụ huynh có điều kiện hỗ trợ cho nhà trường với tinh thần tự nguyện.

          - Tham mưu  với chính quyền địa phương, Phòng GD& ĐT Lệ Thủy hỗ trợ cho nhà trường để thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

          - Năm học 2014 - 2015 nhà trường tiến hành họp hội phụ huynh học sinh bầu ra Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban đại diện ở mỗi lớp gồm từ 1-3  thành viên, Ban đại diện trường 10  thành viên .Ban trường trực 5 thành viên

          - Ban đại diện cùng với nhà trường phổ biến các chủ trương, chính sách về giáo dục, về công tác khuyến học, khuyến tài, giáo dục học sinh chưa ngoan, nhằm nâng cao trách nhiệm việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh  của phụ huynh.

          - Nhà trường tổ chức các cuộc họp PHHS theo định kỳ 1 năm học từ 2 đến 4 lần để lắng nghe ý kiến góp ý của phụ huynh học sinh về công tác giảng dạy, chăm sóc, giáo dục học sinh của nhà trường.

- Thành lập Ban vận động xã hội hoá giáo dục gồm các đồng chí CBGVNV trong nhà trường, Ban đại diện Hội CMHS của 10 lớp. Ban vận động có trách nhiệm vận động các tập thể, cá nhân và phụ huynh học sinh đóng góp hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện đăng ký, đúng mục đích, dân chủ, công khai, minh bạch và thông báo bằng văn bản tới từng phụ huynh học sinh.

- Các cá nhân, tổ chức tự nguyện đóng góp cho các thành viên trong ban vận động sau đó chuyển sang cho nhà  trường quản lý và sử dụng. Nhà trường quyết toán các khoản kinh phí hỗ trợ đóng góp tự nguyện báo cho UBND xã và thông báo rộng rãi đến từng CBGVNV và phụ huynh học sinh.

- Ban vận động xã hội hóa huy động nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh để cải tạo, nâng cấp và xây dựng các công trình phụ trợ như: Lầm hệ thống rửa tay cho học sinh, sửa chữa công trình vệ sinh của giáo viên và học sinh, quét vôi hệ thống tường rào nhà trường, bắt lại hệ thống điện sáng phía sau nhà cao tầng củ, làm hệ thống nước rửa tay và tu sửa lại nhà vệ sinh GV&HS với tổng kinh phí dự kiến là 40.000.000đ (có bản dự trù kinh phí các hạng mục kèm theo)

5. Tổ chức thực hiện. - tốt công tác Nhà trường lên kế hoạch  chỉ đạo cho các giáo viên chủ nhiệm, đoàn thể thực hiện xã hội hóa giáo dục.

          - Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CMHS để thực hiện tốt kế hoạch của Ban đại diện CMHS đề ra.

- Thực hiện đúng các qui định cña ph¸p luËt

                       

Nơi nhận:

- Hội CMHS,

- UBND xã,

- Các bộ phận trong trường,

- Lưu: VT.                    

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lâm Quang Tý

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỆ THỦY                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH.ĐẠI PHONG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 11/QĐ-HT                                     Phong Thủy, ngày 20 tháng 9 năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban vận động xã hội hóa Giáo dục

Năm học: 2014 - 2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH ĐẠI PHONG

 

Căn cứ theo Thông tư số 24/2012/TT-BGDDT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thông giáo dục quốc dân;

Công văn số 6890/BGDDT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Công văn số 1196/UBND-TCKH-GDDT-NV về việc thực hiện các khoản thu- chi tại các trường học thuộc Phòng GD-ĐT của UBND huyện Lệ Thuỷ ngày 10/9/2013;

Căn cứ vào công văn 211/GD&ĐT ngày 25/3/2014 của Phòng GDĐT Lệ Thuỷ về việc thực hiện xã hội hoá giáo dục về tăng trưởng cơ sở vật chất trường học;

Căn cứ vào Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 8/9/2014 về việc thống nhất các khoản thu, chi từ nguồn của phụ huynh học sinh ngoài quy định của nhà nước 4 trường học trên địa bàn xã Phong Thuỷ năm học 2014-2015;

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2014- 2015 trường  TH Đại Phong;

Theo đề  nghị của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường  TH Đại Phong,

QUYẾT ĐỊNH:

 

 Điều 1. Thành lập Ban vận động xã hội hóa Giáo dục nhà trường năm học 2013-2014, gồm các ông, bà có tên sau:

1- Ông  Lâm Quang Tý                  Hiệu trưởng                      Trưởng ban

2- Ông  Trân Công Tân                  TBĐDHCMHS                  Phó ban

3- Bà  Võ Thị Hương                      PHT, CTCĐ trường          Phó ban

4- Ông  Nguyễn Văn Hà             P. BĐDHCMHS              Ban viên           

5- Bà Nguyễn Thị Bảy                  VC Kế toán                        Ban viên      

    (Cùng 10 Giáo viên phụ trách lớp và 10 trưởng ban ĐD hội CMHS của 10 lớp có danh sách kèm theo)         

Điều 2. Ban vận động có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

 Nơi nhận :                                                          HIỆU TRƯỞNG

- PGD-ĐT (b/c);

- UBND xã (b/c);

- Như điều 3 ( để t/h );  

-  Lưu VP ./.                                                 Lâm Quang Tý                         

 

DANH SÁCH BAN VẬN ĐỘNG XHH GIÁO DỤC

 NĂM HỌC 2014-2015

 

TT

Họ và tên

Chức vụ-lớp

Ghi chú

1

Võ Thị Quỳnh Như

GVCN- 1A

 

2

Phan Thi  Thu Hòa

GVCN- 1B

 

3

Đào Thị Nết

GVCN- 2A

 

4

Phạm Thị Hồng Mận

GVCN- 2A

 

5

Nguyễn Thị Tuyết

GVCN- 3A

 

6

Võ Thị Hương

GVCN- 3B

 

7

Mai Thị Diệu Lành

GVCN- 4A

 

8

Hoàng Thị Tuyết

GVCN- 4B

 

9

Nguyễn Thị Thủy

GVCN- 5A

 

10

Ngô Thị Hoe

GVCN- 5B

 

11

Nguyễn Văn Hà

TBĐDHCMHS_lớp 1A

P.BĐDCMHS

12

Phạm Xuân Anh

TBĐDHCMHS_lớp 1B

 

13

Nguyễn Xuân Thành

TBĐDHCMHS_lớp 2A

UV

14

Nguyễn  Văn Thắng

TBĐDHCMHS_lớp 2B

 

15

Trần Công Tân

TBĐDHCMHS_lớp 3A

T.BĐDCMHS

16

Nguyễn Văn Tính

TBĐDHCMHS_lớp 3B

 

17

Phạm Xuân Thạch

TBĐDHCMHS_lớp 4A

 

18

Lê Văn Khuê

TBĐDHCMHS_lớp 4B

UV

19

Đặng Ngọc Suyền

TBĐDHCMHS_lớp 5A

UV

20

Nguyễn Thị Dự

TBĐDHCMHS_lớp 5B

 

 

TRƯỜNG TH  ĐẠI PHONG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỘI CHA MẸ HỌC SINH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


BIÊN BẢN

  ĐẠI HỘI CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM

Năm học : 2014 -  2015

 

I. Thời gian : Hôm nay, vào lúc 7 h30 ngày 20 tháng 9 năm 2014

II. Địa điểm : Tại văn phòng  trường Tiểu học  Đại Phong

III. Thành phần tham gia:

1. Lãnh đạo nhà trường :

- Ông : Lâm Quang Tý : Hiệu trưởng trường Tiểu học  Đại Phong

-  Bà :  Võ Thị Hương : P. Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn

Cùng sự có mặt đầy đủ của các thầy cô giáo chủ nhiệm 10 lớp.

2. Đại diện Hội cha mẹ học sinh :

- Ông : Trần Công Tân -  Chủ tịch Hội cha mẹ học sinh - Chủ tọa

- Ông :  Nguyễn văn Thành - Thường vụ Hội CMHS - Thư ký

 Và các Chi hội trưởng Hội cha mẹ học sinh của 10 lớp.

3./ Thành phần tham dự chính quyền thôn- Xã:

  - Ông: Nguyễn Văn Hoàng: Chủ tịch UBND xó Phong Thủy                                                

  -Ông: Phan Văn Chiến: trưởng Thôn Đại Phong.

  - Ông: Phan Ngọc Luân:   Chủ tịch Hội Khuyến học Xã.

IV. Nội dung cuôc họp:

1. - Ông : Lâm Quang Tý - Hiệu trưởng nhà trường

    + Báo cáo những kết quả đạt được của nhà trường và học sinh trong năm học 2013 - 2014 và đồng thời nêu những tồn tại cần khắc phục.

     + Báo cáo định hướng chung cho kế hoạch năm học mới 2014 - 2015.

2. Ông : Trần  Công Tân - Chủ tịch Hội CMHS.

+ Đọc báo cáo đánh giá công tác ban đại diện hội CMHs năm học 2013-2014.

+ Đọc báo cáo nhiệm vụ công tác ban đại diện hội CMHs năm học 2014-2015.

Đọc báo cáo dự toán thu nộp năm học mới và đã có bản dự toán thu nộp phát cho đại diện Hội phụ huynh các lớp ( Có chi tiết cụ thể)Tham gia phối hợp tổ chức tốt các hoạt động như: Tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới, phối hợp 9 thôn tổ chức tết Trung thu cho học sinh, vận động thu nộp các khoản đống góp  đạt kết quả cao, hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tọa đàm tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc...vv

I- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tổ chức và hoạt động của Ban đại diện.

- Ngay từ đầu năm học, Ban đại diện đã phối hợp với nhà trường tổ chức các hội nghị để củng  cố lại tổ chức của Ban đại diện các lớp và Ban đại diện cha mẹ học sinh thường đảm bảo cả về số lượng cả chất lượng.

Cụ thể: Ban đại diện của 10 lớp có 30 thành viên nằm trong BCH của các lớp.

Ban đại diện trường có 10 thành viên trong đú thường vụ Hội CMHS 5 thành viên

Đồng thời triển khai bàn bạc thống nhất các văn bản cấp trờn triển khai thu nộp năm học 2013-2014 như văn bản:

- Điều lệ- Ban đại diện cha mẹ học sinh(Ban hành kèm theo Thông tư  số  55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Công  văn Số:1196/UBND-TCKH-GDĐT-NV/Lệ Thủy, ngày 10 tháng 9 năm 2013thu, chi tại các trường học thuộc Phòng GD&ĐT.

- Tham gia phối hợp tổ chức tốt các hoạt động như: Tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới, phối hợp 9 thôn tổ chức tết Trung thu cho học sinh, vận động thu nộp các khoản đống góp  đạt kết quả cao, hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tọa đàm tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc...vv

  II/. Về tự nguyện , đồng thuận , ủng hộ của phụ huynh nhằm xây dựng tăng trưởng cơ sở vật chất cho trường :

 Nhà trường đã tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất theo kế hoạch của dự án Nông thôn mới. UBND xã tu sửa CSVC  hai phòng học 5A, B cửa sổ, cửa sắt 3B, 4A, B, cửa lùa nhà tầng cũ trị giá 200 triệu đồng; Nhà trường: Mua 3 máy tính cho học sinh; thưng ngăn phòng Hiệu trưởng &VP mua sắm bàn tủ làm việc của Hiệu trưởng sửa chữa lại phòng hội đồng như: trang bị quạt, điện sáng, khẩu hiệu, loa máy, bảng biểu cho VP, HP, HT; Hội phụ huynh  tu sửa nhà xe giáo viên, nhà vệ sinh, đổ san nền nhà vệ sinh; bổ sung những vật tư thiếu của nhà xe, hệ thống thoát nước sân trường trường; lắp đặt  điện nước tưới cây, nhà xe CA PCCC như: nóc bờ, hai hồi tường nhà xe.

Ngoài ra các lớp tự tu sửa các hạng mục nhỏ : Bắt  bể nước tưới cây, xả rửa nhà vệ sinh, then cài chống bão lụt có hiệu quả và chất lượng.Trường Chu Văn An tặng 287 cái áo ấm +  sách tham khảo trị giá 72.850,000 đ.

 Công an PCCC Hải Phòng:  nhà xe : 25 triệu + 10 suất quà: 5 triệu + 1.100 cuổn vở trị giá 6,600 đ. Trị giá: 36.600 đ

                                    Tổng hai khoản: 109.450,000 đ

Bình quân mỗi em hưởng lợi:  384,000 đ/ em .

 Phát sinh xây hai hồi nhà xe+ ngói úp + cát, xi măng   công phụ huynh san nề, lợp nhà, ban nền sân nhà vệ sinh+ trồng cây

                    Chi  phát sinh :  8,793000đ .

- UBND xã tu sửa 200.000,000 đ. ( phòng học 5 A,B ; 4A,B; 3B và sắp tới sẽ tiến hành sửa chữa nhà xe giáo viên đã bị hư hại do 2 cơn bão vừa qua.

- Nhà trường mua sắm tu sửa: 65.000,000 đ ( mua 3 máy vi tính , thưng văn phòng , tủ bàn làm việc)

1. Kết quả của nhà trường:

a. Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh

+ Kết quả xếp loại hạnh kiểm cuối năm:

                Thực hiện đầy đủ:   288/288  -  tỉ lệ : 100%

        * Tồn tại: Một số học sinh chưa tích cực, chịu khó trong học tập. Chưa có ý thức  cao trong việc giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi công cộng. Vẫn còn một số biểu hiện chưa tốt như: nói tục, đánh bạn,  hoang nghịch ở nơi cư trú

b. Chất lượng văn hóa:

Các môn đánh giá bằng điểm số: TB trở lên: 100% - Khá – Giỏi: 91,2%

Các môn đánh giá bằng nhận xét: A: 85,6%    - A+: 20,5%

Kết quả chuyển giao chất lượng lớp 5: TB: 100% - Khá – Giỏi: 100%

Học sinh lên lớp thẳng: 287/288 Tỉ lệ: 99,8% sau thi lại lần 2

* Kết quả thi đua, khen thưởng:

Về học sinh:    Học sinh Giỏi:                 137/285 em       đạt tỉ lệ 48,1 %

                        Học sinh tiên tiến:                      106/285 em đạt tỉ lệ       37,2 %

c. Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu và giáo viên dạy giỏi:

Hội thi cấp huyện:  

- Tham gia ngày hội HSTH: 10 em được tham gia trong đó đạt giải:

+ Trạng nguyên nhỏ tuổi:  Khối 3:   1 giải Ba, 1 giải KK;     - Đồng đội xếp thứ 18

Khối 4:   1 giải Ba, 1 giải KK;       - Đồng đội xếp thứ 8

Khối 5:   2 giải Nhất;       - Đồng đội xếp thứ         1

+ Vẽ tranh:                                Khối 3:   xếp thứ 31

Khối 4:   1 giải Nhì;

Khối 5:   1 giải Ba.

Đồng đội xếp thứ 23

- Tham gia hội thi “Tiếng Anh qua mạng Internet lớp 5: 01 giải Ba - đồng đội  đạt giải Khuyến khích.

- Hội khỏe Phù Đổng:  Xếp thứ 22.

Hội thi cấp tỉnh:  

Tham gia hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” lớp 5:                01 giải Ba

Tham gia hội thi “Tiếng Anh qua mạng Internet lớp 5:       01 giải Khuyến khích.     

* TỔNG SẮP HỘI THI NĂM HỌC 2013 - 2014: 

Xếp thứ  9/32  trường trong toàn huyện so với năm học  trước (22/32)  vượt 13 bậc.

 Tồn tại: Việc tuyển chọn học sinh khối 3 tham gia dự thi HSG chưa chính xác lực học và tâm thế thi của học sinh .  Kết quả hội thi TTTD cấp Huyện  kết quả đạt thấp chưa thuyết phục.Như việc tập luyện BD môn Cầu lông giáo viên chưa tâm huyết và nhiệt tình còn thờ ơ đi muộn về sớm ý thức tự giác chưa cao hiệu quả thi đấu thấp.

Tuyển chọn  theo sự cảm tính chưa đánh giá theo lô gic của định  lượng theo quá trình bồi dưỡng.

d. Đánh giá chung các hoạt động của nhà trường

Trong năm học vừa qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo địa phương, Hội cha mẹ học sinh, sự chỉ đạo chặt chẽ của phòng GD-ĐT Lệ Thủy, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của tập thể Hội đồng sư phạm nên nhà trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

- Duy trì vững chắc kết quả PC DG TH ĐĐT  đạt mức 2.

- Giữ vững chất lượng đại trà ở độ vững chắc và đảm bảo đúng thực chất của quá trình dạy học.

            - Trường Chuẩn Quốc gia được duy trỡ giữ vững và có sự tăng trưởng.

            - Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao trong các hoạt động. Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành triển khai.

- Công tác quản lý chỉ đạo đảm bảo nền nếp, kỷ cương, khoa học, có hiệu quả.                     - Các tổ chức đoàn thể phát huy hết vai trò trách nhiệm cùng với nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

 - Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động Tiên Tiến

- Liên đội: Mạnh xuất sắc.

- Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

II- Một số tồn tại hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban đại diện vẫn còn một số mặt tồn tại hạn chế là:

1/.Vẫn còn một ít phụ huynh lợi dụng sự cố "Nông thôn mới " phát biểu thiếu trách nhiệm là người bảo hộ người học không muốn ủng hộ công tác XHH tăng trưởng CSVC cho nhà trường nhằm phục vụ cho học sinh được học.

 Mặt khác phó thác cho các thầy cô giáo trong công tác bồi dưỡng học sinh Giỏi -học sinh NK( học, đưa đi, ăn, ở).

 Hoặc đáng lẽ ra học sinh khuyết tật được học trường tình thương An Thủy cũng thả mặc cho các cô :( 2em học sinh con anh Quân đội 2 đi tiểu, tiện ngồi học đi lại mất bình thường làm ảnh hưởng cho cỏc học sinh khỏc trong lớp.)

2/.  Diện hộ nghèo của thôn Đại Phong khá cao 10/288  do đó công tác phối hợp vận động thu nộp các khoản đóng góp còn chậm, chưa đảm bảo theo kế hoạch, làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường.

3/. Phong trào chăm lo con cỏi học tập học vượt nghèo, thoát nghèo đi đến học giỏi vì tương lai cho con em chưa được đặt đúng mức trong khi kinh tế gia đỡnh khỏ vững chắc tính toan thiệt hơn làm khó cho nhà trường gọi lớp bồi dưỡng.

III-                                        Phương hướng nhiệm vụ

Ban đại diện hội CMHS trong năm 2014-2015

1./Tiếp tục phối hợp với nhà trường, thầy cô  giáo chủ nhiệm làm tốt công tác  XHH.

  Tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo cấp trên như:

-Điều lệ- Ban đại diện cha mẹ học sinh(Ban hành kèm theo Thông tư  số  55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Công  văn Số:1196/UBND-TCKH-GDĐT-NV/Lệ Thủy, ngày 10 tháng 9 năm 2013thu, chi tại các trường học thuộc Phòng GD&ĐT.

Đặc biệt khoản tăng trưởng CSVC thông qua XHH giáo duc của các trường.

 - Văn bản duyệt kế hoạch phát triển giáo dục cấp tiểu học năm học: 2014-2015 ngày 9 thăng 7 năm 2014 do lãnh đạo Xã và PGD huyện ký huy đéng từ XHH : 40 triệu đồng.

   - Văn bản chỉ đạo của Đảng ủy xã Phong Thủy số: 09/ TB/ĐU ngày 25 tháng 8 năm 2014 . Phát động phong trào XHH giáo dục, động viên quần chúng nhân dân, các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn xã đóng góp xây dựng CSVC đảm bảo tốt cho công tác dạy và học của các nhà trường với tinh thần hảo tâm , tự nguyện và trách nhiệm vì tương lai con em chúng ta.

-  Căn cứ QĐ/ -UBND số: 95 ngày 8 tháng 9 năm 2014 của UBND xã Phong Thủy thống nhất các khoản thu chi tự nguyện của phụ huynh học sinh ngoài quy định của nhà nước ở 4 trường trên địa bàn xã Phong Thủy năm học 2014-2015.

            Giao trách nhiệm cho Ban đại diện các lớp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đôn đốc theo giỏi việc thu nộp, có những  vấn đề vướng mắc báo cáo lại cho thường trực Ban đại diện trường và BGH để có phương hướng giải quyết.

2. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động như:

Toạ đàm kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Tết cổ truyền, động viên các  hội thi và các hoạt động khác như kế hoạch nhà trường trong năm.

3 Đối với các khoản thỏa thuận tự nguyện của Hội cha mẹ học sinh  và BGH nhà trường, bao gồm: Áo quần đồng phục, bảo hiểm y tế, bảo hiển thân thể. Giao trách NHIỆM HỘI CHA MẸ HỌC SINH CỦA  trường  quyết định.

3.1. Trường thu:

- Tiền tin học từ lớp 3-5  : 295.000đ/ em.( lớp 1-2 không thu).

3.2: Các khoản thu của Hội phụ huynh( theo điều lệ Ban đại diện CMHS)

- Quỹ hội phụ huynh: Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

-Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

 -Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

3.3: Các khoản học sinh tự mua  tự nguyện trên cơ sở đồng thuận của phụ huynh:

- BHYT: 289, 800đ/em/năm( bắt buộc) nộp chậm  nhất chi BHXH huyện 28/9/2014.

- BHTT:  (Bảo việt tự nguyện của phụ huynh mua cho con không ép buộc bất cứ một hình thức nào của GV và nhà trường).

- Sổ liên lạc + Thẻ bạn đọc: 20 000đ/

3.4: Quỷ Đội- saoNĐ :

   Quỷ thu  / 20,000đ/ em/ năm học thu theo công văn: 28/CV/LN Liên tịch của Huyện đoàn và Phòng GD ngày 18 /3 /2014 do đội xây dựng và quản lý quỷ Đội và chịu trách nhiệm thu chi.( 75% chi tại  tại cơ sở)

3.5: Các khoản phụ huynh học sinh tự mua sắm theo tư vấn của gv và nhà trường

-Trang phục học đường: Phụ huynh tự lo  cho học sinh..

    -Đồng phục Xuân Hè:   

    -Thu đông:

     -Thể dục: 

4. ./ XHH giáo dục

 Nguồn kinh phí XHH:   Năm học 2014-2015 Đảng Ủy-UBND-HĐND- HĐGD  xã chỉ đạo 4 trường học trên toàn xã thực hiện nhằm tăng trưởng CSVC phục vụ dạy và học cho con em trong toàn xã cho các cấp học là một xu thế tất yếu đối với thực tế  giáo dục xã phong Thủy hiện nay.

Phối hợp thực hiện tốt các hoạt động XHH về tăng trưởng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học trong phạm vi chức năng của trường và Ban đại diện. Cụ thể nhằm tu sửa nhà vệ sinh giáo viên và học sinh-  khu rửa tay sạch cho học sinh. Cụ thể  mọi tầng lớp phụ huynh và các nhà hảo t©m các tổ chức xã hội :đồng thuận , tự nguyện, ủng hộ  với số tiền: 40 triệu đồng hội cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường tiến hành các thủ tục theo quy định của CV: 1196/UBND-TCKH-GDĐT-NV/Lệ Thủy, ngày 10 tháng 9 năm 2013 thu, chi tại các trường học thuộc Phòng GD&ĐT.5. Hội cha mẹ học sinh cùng với nhà trường thực hiện 9 bước đi theo lộ trình chỉ đạo XHH của Phòng GD& ĐT quy địnhvới các bước như sau:

4.1. Họp thống nhất về chủ trương và xây dựng Kế hoạch triển khai giữa Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh. Trong kế hoạch công việc phải nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức huy động tự nguyện, cách thức tổ chức thực hiện. Công khai Kế hoạch để tranh thủ thêm sự tham gia ý kiến của cán bộ, giáo viên, phụ huynh trong toàn trường.

4.2. Tham mưu và xin ý kiến của UBND xã về chủ trương và kế hoạch  huy động, quản lý kinh phí từ xã hội hóa. Trình Phòng GD&ĐT thẩm định và phê duyệt Kế hoạch.

4.3. Có Quyết định thành lập Ban vận động xã hội hóa giáo dục. Trong đó: Trưởng ban là đ/c Hiệu trưởng; Phó trưởng ban là một người trong thường trực Ban đại cha mẹ học sinh cấp trường; các thành viên có giáo viên chủ nhiệm, đại diện hội cha mẹ học sinh mỗi lớp.

4.4. Ban vận động có thư gửi các tổ chức cá nhân về việc vận động đóng góp tự nguyện nhằm tăng trưởng cơ sở vật chất của trường.

4.5. Niêm yết công khai danh sách các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp trên trang thông tin điện tử của trường, bảng thông báo trong trường (được cập nhật kịp thời trong thời gian vận động đóng góp).

4.6. Số tiền thu được phải lập thủ tục thu vào quỹ nhà trường coi như ngân sách để quản lý theo dõi trên TK: 3318 (Phải thu, phải trả khác).

4.7. Nhà trường quản lý việc sử dụng kinh phí, tiến hành các công việc để thực hiện mua sắm, tu sữa hoặc xây dựng theo kế hoạch và đảm bảo theo các quy định hiện hành trong lĩnh vực xây dựng, mua sắm. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND xã, Phòng Giáo dục& Đào tạo.

4.8. Nhà trường và Ban vận động phải có thư cám ơn đối với các tổ chức, các nhân đã tham gia đóng góp tự nguyện; thông báo kết quả về các hạng mục mua sắm, xây dựng đã thực hiện được.

    4.9. Tiến hành thủ tục nhập tài sản của đơn vị sau khi thực hiện xong.

4. Tiến hành thu các khoản thu của hội gồm;

  -Quỷ lớp:

- Quỹ hội phụ huynh: Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

- Quỹ hội phụ huynh: Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

-Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

 -Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

- Tiền nước uống : 70, 000đ/em/năm.

5. Ý kiến của phụ huynh gúp ý trong cuộc họp:

- Anh  Nguyễn Văn  Hà : Phụ huynh lớp 1 A - Nhất trí với kế hoạch của Hội và nhà trường, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm  phối hợp với Hội CMHS triển khai tốt công tác XHH nhằm phục vụ cho con em đảm bảo nhu cầu học tập và sinh hoạt tại nhà trường: nước rủa tay bằng xà phòng; nhà vệ sinh giáo viên, học sinh.

        Kinh phớ ủng hộ của Hội phụ huynh cần phải thông qua họp các lớp để có sự nhất trí cao.

- Anh   Phỳ : Nhất trí theo kế hoạch  ủng hộ bao nhiêu thì đưa vào xây dựng, sửa chữa bấy nhiêu cho con em.

- Anh  Suyền : Kế hoạch năm mới nhất trí. Đề nghị nhà trường quan tâm về chất lượng học tập của học sinh, cách đánh giá mới của Bộ để phụ huynh hiểu giúp đỡ học sinh tại nhà.

 - Ý kiến của anh Khuê:

 - Ý kiến của anh Hoàng chủ tịch UBND xã Phong Thủy.

 Cần tăng cường công tác XHH  đến tận phụ huynh biết và hiểu để thực hiện giúp nhà trường một phần tăng trưởng CSVC khi mà xã và ngân sách nhà nước chưa đủ để chăm lo cho CSVC của giáo dục.

 Phần XHH cần đi đúng các bước của quy trình CV: 1196 của UBND huyện chống cào bằng trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh. Cần quan tâm các phụ huynh có diện chính sách : Hộ nghèo , cận nghèo trong địa bàn trường.

.5. Giải  trình cho khoản thu chi học phí Tin học -

Ông : Lâm Quang Tý - Hiệu trưởng nhà trường : Khoản thu Tin học  là theo thỏa thuận của phụ huynh để trả tiền hợp đồng cho 01 giáo viên giảng dạy, trả tiền bảo dưỡng máy, sữa chữa máy móc hư hỏng, trả cho CBQL và % giáo viên thu ( cú bản dự trự thu -chi)

- Ý kiến của cô Nguyễn Thị Tuyết : Cần sủa chũa đường dây điện, tránh trường hợp đường dây mất an toàn trong thời kỳ mưa lũ.

Qua nhiều ý kiến xây dựng và đi đến sự thống nhất cao giữa Hội cha mẹ học sinh và nhà trường.

6. Bầu Ban đại diện CMHS trường (Trong đó 01 Trưởng ban ĐD, 04 ủy viên)

6.1/.Về bầu ban đại diện cha mẹ học sinh: Các lớp đã bầu xong.( 1 trưởng ban+ 2 phó ban)

6.2/ Thành lập BCH Hội cha mẹ học sinh: 10 thành viên  đại diện cho 10 chi Hội.

6.3/  Cử giới thiệu thường vụ Hội CMHS năm học 2014-2015:

  Anh :   Trần Công Tân- Chủ tịch hội- Chỉ đạo chung

  Anh : NguyễnVăn Hà -PChủ tịch hội- Công tác tổ chức, thực hiện chủ trương XHH

  Anh : Nguyễn Xuân Thành -Thường vụ hội phụ trách công tác Tài chính hội- hậu cần.

  Anh:  Lê Văn Khuê: Chỉ đạo công tác phòng chống bảo lụt- CSVC nhà trường

  Anh : Đặng Ngoc Suyền: Phụ Trách : Ban văn hóa ,văn nghệ Hội CMHS.

    Ban thường vụ hội CMHS ra mắt - xin hứa.

- Hội nghị nghe đọc và thông qua biên bản các thành viên dự hội nghị nhất trí cao đồng thời triển khai cuộc họp của các chi hội các lớp sắp tới về công tác XHH tăng trưởng CSVC cho nhà trường năm học 2014-2015.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h 30 cùng ngày

Đại Phong, ngày 20  tháng 9 năm 2014

 

         CHỦ TỌA                     HIỆU TRƯỞNG                           THƯ KÝ

 

Trần  Công Tân                  Lâm Quang Tý                    Nguyễn Văn Thành

*     Các thành viên của dự đại hội Ban đại diện CMHS năm học 2014-2015

   ký tên

 1/. Nguyễn Văn Hà

  2/. Phạm xuân Anh.

  3/. Nguyễn Xuân Thành

  4/. Nguyễn Văn Thắng.

  5/.Trân Công Tân

  6/.Nguyễn Văn Tính.

  7/.Phạm Xuân Thạch.

  8/. Lê Văn Khuê

  9/.Đặng Ngọc Suyền

 10/ . Nguyễn Thị Dự

   PHÒNG GD & ĐT LỆ THUỶ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TH  ĐẠI PHONG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

Số :   /TTr-HT                                  Đại Phong, ngày 20  tháng 9 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc huy động kinh phí XHH đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh

Năm học 2014 - 2015

 


Kính gửi:          Ông Chủ tịch UBND xã  Phong Thủy

 

             Căn cứ Công văn số 1196/UBND-TCKH-GD ĐT-NV ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy;

             Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường năm học 2014 – 2015;

             Căn cứ kết quả Hội nghị toàn thể phụ huynh trường TH Đại Phong vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2014,

             Đơn vị chúng tôi thống nhất huy động kinh phí đóng góp được sự ủng hộ, nhất trí trên tinh thần tự nguyện của các đối tượng tham gia đóng góp để phục vụ tăng trưởng CSVC đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy và học tập.

Vậy đơn vị chúng tôi làm tờ trình báo cáo Thường vụ Đảng ủy- UBND  Phong Thủy và xin ý kiến chỉ đạo việc huy động trên, nhằm phục vụ tốt cho hoạt động dạy học của nhà trường trong năm học./.

                             CHỦ TỊCH                                    HIỆU TRƯỞNG                    

                                 HỘI CMHS

 

             Trần Công Tân                                                 Lâm Quang Tý

                                        Ý kiến Của UBND Xã Phong Thủy

                                                           

                                                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                        Đại Phong, ngày  20 tháng 9 năm 2014

 

THƯ KÊU GỌI

Ban chỉ đạo cuộc vân động thực hiện XHHGD trường TH  Đại Phong kêu gọi:

                   

Trong điều kiện ngân sách nhà nước và xã nhà còn hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cụng tỏc dạy và học của nhà trường, một trong những giải pháp được  nhà trường sử dụng là huy động nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh để cải tạo, nâng cấp và xây dựng cỏc cụng trỡnh phụ trợ như nhà hệ thống nước rửa tay sạch cho học sinh  cải tạo nhà vệ sinh giáo viên và học sinh , sân trường, cổng trường, quét vôi ve tường bao quanh, cây xanh ,bóng mát hoặc mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học. Giải phỏp này chỉ thực sự cú ý nghĩa khi được sự ủng hộ, nhất trí, đồng thuận trờn tinh thần tự nguyện của các đối tượng tham gia đóng góp. Vì vậy BGH nhà trường cùng với Ban đại diện Hội cha  mẹ học sinh bàn bạc, đồng thời tham mưu xin ý kiến chỉ đạo của UBND xã Phong Thủy.

Nhà trường và Ban đại diện hội cha mẹ học sinh kêu gọi toàn thể các cá nhân, tổ chức trên địa bàn  thôn Đại Phong ,xã nhà Phong Thủy hãy quan tâm dành những tình cảm tốt đẹp nhất, tự nguyện đóng góp hỗ trợ cho nhà trường với tinh thần trách nhiệm là phụ huynh, các tổ chức đóng trên địa bàn chung tay, góp sức giúp cho nhà trường từng bước tăng trưởng CSVC đáp ứng nhu cầu dạy học trong giai đoạn mới hiện nay.   

Trường Tiểu học  Đại Phong có trách nhiệm quản lý nguồn tự nguyện đóng góp của các cá nhân, tổ chức, sử dụng đúng mục đích và theo đúng quy định của nhà nước. Công khai kết quả đến từng CB, GV, NV, phụ huynh học sinh trong toàn trường. 

                                                            Xin chân thành cám ơn!

           

   BAN ĐẠI DỆN CMHS ĐẠI PHONG                            TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

                              

 

       Trần Công Tân                                                      Lâm Quang Tý

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
Nguyễn Thị Ngọc Liên
Nguyễn Thị Ngọc Liên
Đỗ Thị Mai Phương
Đỗ Thị Mai Phương
Quản trị mạng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI PHONG
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882662 * Email: thdaiphong@lethuy.edu.vn